Třída 8.C

Žáci sedmých tříd vypracovali v chemii samostatně projekt, který se týkal krystalizace roztoku chloridu sodného (kuchyňské soli). Krystalizace je schopnost látek vylučovat se z roztoků v podobě krystalů. Žáci si připravili nasycený roztok chloridu sodného, tento roztok následně postavili v otevřené sklenici na bezpečného místo a nechali volně odpařovat kapalinu. Po dobu cca dvaceti dnů žáci zaznamenávali (popis + fotografie), jak se kapalina odpařuje a jak sůl krystalizuje. Výsledky svého pozorování žáci uložili do prezentací. Některé práce byly velmi zdařilé.

Ukázka samostatného projektu ZDE.

 

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka chemie

V rámci učiva fyziky o otáčivých účincích síly jsme probrali páku. Páka je tyč otáčivá kolem osy. Páka je v rovnovážné poloze, pokud moment síly, který otáčí pákou v jednom smyslu, odpovídá momentu síly, který otáčí pákou v opačném smyslu. Povídali jsme si o pákách dvojzvratných a jednozvratných a o jejich využití. U páky dvojzvratné působí síly na opačných stranách od osy otáčení a stejným směrem. U jednozvratné páky působí síly na stejném konci od osy otáčení a opačným směrem. Žáci si připravili ukázky dvojzvratné páky: např. nůžky, kleště nebo houpačku. Jako příklady využití jednozvratné páky jsme viděli zvedání činky předloktím, lis na česnek, kleštičky na nehty, louskáček ořechů nebo otvírák na láhve.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

 

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka fyziky

Ve fyzice probíráme vztah mezi pohybem a silami, které na těleso působí. Isaac Newton zformuloval 3 pohybové zákony, které tento vztah popisují – 1. zákon setrvačnosti, 2. zákon síly, 3. zákon akce a reakce. Základem zákona setrvačnosti je myšlenka, že když na těleso nepůsobí žádné vnější síly nebo výslednice sil je nulová, pak těleso setrvává v klidu nebo v rovnoměrném přímočarém pohybu. Zákon síly pojednává o tom, že pokud na těleso působí síla, pak se těleso pohybuje zrychlením, které je přímo úměrné působící síle a nepřímo úměrné hmotnosti tělesa. Podstatou zákona akce a reakce je, že každá akce vyvolá stejně velkou opačně orientovanou reakci. Aby všichni dobře pochopili podstatu Newtonových pohybových zákonů, každý žák si na toto téma připravil ukázku.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

 

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka fyziky

Ve čtvrtek 13. 1. 2022 žáci odevzdali individuální projekty na samostatně zvolené téma z chemie. Obsahem projektů byli zejména vědci, kteří přispěli k rozvoji chemie, vlastnosti látek a směsi. Připomenuli jsme si přínos Démokrita, J. J. Berzelia, J. Daltona, D. I. Mendělejeva a dalších vědců.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

 

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka chemie

Eliška Hubálková si na hodinu chemie připravila pokus nazývaný „sopka na stole“. Eliška obalila nádobu určenou k pokusu alobalem do tvaru sopky. Do nádoby nalila ocet a přilila k němu saponát. Následně ke směsi přidala hydrogenuhličitan sodný (jedlou sodu). Aby byl pokus efektnější, do směsi bylo přidáno potravinářské barvivo. Při reakci hydrogenuhličitanu sodného s octem vznikl oxid uhličitý, který napěnil saponát, a směs začala unikat z modelu sopky.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

 

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka chemie

Back to top