Konkrétní struktura dne a délka jednotlivých činností se vždy řídí potřebami dětí a odvíjí od tématu, na němž ve třídě pracují. Každý pedagog má i své individuální odlišnosti v organizaci dne. Existují však typy činností, které se objevují ve všech třídách.

 

1) Ranní kruh

Ranní kruh je místo pro společné setkávání, sdílení zážitků, naladění se na program dne a seznámení se s plánem dne. Součástí Ranního kruhu je i práce s ranní zprávou.

 

2) Společná práce

Po ranním kruhu obvykle následuje společná práce. Jedná se nejčastěji o učební aktivity, v nichž celá třída pracuje na společném zadání. Děti pracují samostatně nebo kooperativně ve dvojicích či malých skupinkách. Nejčastěji je při společné práci vyučován český jazyk a matematika.

 

3) Práce v centrech aktivit

Úkoly pro práci v centrech aktivit se vztahují k tématu, na kterém děti v daném období pracují. Úlohy vedou děti k přemýšlení a praktické činnosti. Kromě základních (povinných) úkolů jsou připraveny i „výzvy“. Centrum aktivity si děti vybírají podle své volby a předem daných pravidel (obvykle se zapisují do tabulky), během týdne projdou všemi centry. Učitel přechází do role pozorovatele a pomocníka.

Centra aktivit:

- matematika,

- český jazyk,

- pokusy a objevy,

- ateliér.

Jsou centra aktivit něčím výjimečná?

- práce v malých skupinách,

- aktivní učení na základě vlastní zkušenosti,

- rozvoj samostatnosti,

- individualizace,

- možnost volby zvyšuje motivaci a zodpovědnost.

 

4) Hodnotící kruh

Na závěr dne se všichni opět sejdou, V hodnotícím (reflektivním) kruhu děti prezentují výsledky své práce, hodnotí, co a jak se jim dařilo, nedařilo a proč, vyměňují si zkušenosti, dávají doporučení dalším skupinám, které budou v centru aktivit pracovat, učí se od sebe navzájem. Je zde prostor pro vzájemné hodnocení mezi dětmi a samozřejmě i pro hodnocení učitele.

 

5) Hodnocení žáků v programu „Začít spolu“

Hodnocení žáků probíhá jednak na úrovni sebehodnocení. Děti provádějí pravidelně vlastní sebehodnocení odvedené práce, pravidelně vyhodnocují průběh svého vzdělávání a plánují svůj vlastní rozvoj. Své sebehodnocení konzultují s učitelem. Pedagog využívá k hodnocení především ústní zpětnou vazbu - hodnotí slovem. V průběhu celého vzdělávacího procesu žák dostává pravidelně zpětnou vazbu ke své práci i v průběhu vyučování. Paralelně probíhá i známkové hodnocení. Rodiče jsou informováni na společných konzultacích, ke kterým je přizýván i žák.

 

6) Spolupráce s rodinou

Spolupráce mezi školou, rodinou a komunitou je velice významný faktor podporující efektivitu vzdělávání dětí. Snahou školy je vytvářet podmínky pro fungování partnerského vztahu rodiny a školy a nabízet rozmanité formy spolupráce.

 

text: Mgr. Karajanis Petr, DiS.

Program Začít spolu je na ZŠ kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38 realizován od roku 2014.

Ve školním roce 2018/2019 je metodika Začít spolu uplatňována v devíti třídách na ZŠ kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38 a ve čtyřech třídách na odloučeném pracovišti, na ZŠ Pod Montací v Náchodě:

 

 

 

 

ZŠ kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38:

 • 1. A, Mgr. Burešová Kamila,
 • 1. B, Mgr. Nemanská Helena,
 • 2. A, Mgr. Samcová Petra,
 • 2. B, Mgr. Sedláčková Michaela,
 • 3. A, Mgr. Brátová Renata,
 • 5. A, Mgr. Buchtová Soňa,
 • 5. B, Mgr. Blahnová Petra,
 • 5. C, Mgr. Schmiedová Dagmar,
 • 7. B, Mgr. Ryšavá Jitka.

 

ZŠ Pod Montací, Náchod (odloučené pracoviště):

 • 1. N, Mgr. Moravcová Pavlína,
 • 2. a 3. N, Mgr. Tylšová Renata,
 • 4. N, Mgr. Bureš MIchal.

 

Metodičkou programu Začít spolu je Mgr. Schierlová Jana.

 

text: Mgr. Karajanis Petr, DiS.

Back to top