foto, 2. C, Podzim v lese, hodina prvouky jinak, 10. 10. 2018

IMG_20180526_140332
IMG_20181010_114852
IMG_20181010_114901
IMG_20181010_114916
IMG_20181010_115401
IMG_20181010_115501
IMG_20181010_115558
titulní foto

Back to top